قوانین جهانی موفقیت

قوانین جهانی موفقیت

 قانون علت و معلول

* هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی ، علت یا علت‌های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

*   در زندگی هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه :

        یک : تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید

       دو : همان کاری را بکنید که کسانی که در این راه موفق شده اند انجام داده اند

 

قانون ذهن

همه علت و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند . افکار شما آفریننده‌اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید .همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید

 

قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست . کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند، حفظ کنید

 

 

قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست . بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی ، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.

  


قانون باور

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود . شما آنچه را می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید . پس باید :

•        یک – باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید

•        دو – آنها را از بین ببرید

 

قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

 

قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می‌گیرد. این کار ممکن است بصورت  خود آگاه یا ناخودآگاه انجام شود رمز موفقیت دو چیز است:

•        یک – تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها

•        دو – مشخص کردن انگیزه ها

 

قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه گفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با

 تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است.

ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آن را برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد

 و یا از پیشرفت باز دارد.

 

قانون انتظارات

اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامونتان امکان وقوع پیدا می‌کند. شما همیشه هماهنگ با انتظارات‌تان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذرد

منبع نوشته http://mylife7.blogfa.com/