مجرد بودن گناه نیست.

مجرد بودن گناه نیست. تباه کردن زندگی, با یک دیوانه بی شعور, گناه است. لطفآ قبل از دلسوزی برای مجرد ها و بازی کردن نقش خاله سکینه [ایشان خانم مهربانی بودند که وقتی من بچه بودم, برای مجرد ها همسر پیدا می کردند.] به نکات زیر توجه کنید. ۱- این که همسر شما خوب است, […]