قوانین جهانی موفقیت

قوانین جهانی موفقیت  قانون علت و معلول * هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی ، علت یا علت‌های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. *   در زندگی هر کاری […]