۵ حسرت انسانها در هنگام مرگ

۵حسرت انسانها در هنگام مرگ   از رویا بیدار شو تا حسرت لحظه های زندگی را نخوری   حسرت مرگ شاید امروز شاید یک ساعت دیگر شاید یک دقیقه دیگر شاید یک ثانیه دیگر و شاید یک صدم ثانیه دیگر مرگ در انتظار من یا شما دوست عزیز باشد مرگ برای اکثر افراد رویایی تیره […]